veosinbousil

מערכת מובנת של עידוד עובדים. בונוסים מגברים העובדים לוקחים לעצמם. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי עיסוי אירוטי בבת ים – לספק לבנות עבודה הגונה עם הכנסה טובה, וגברים עשירים מציעים לשירותים ברמה טובה יותר. רק גישה זו מאפשרת לבסס שותפות ממושכת, אשר תהיה לשווא הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים תנאים נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה משפיע רק על רצונות העובד, מכיוון שעלויות ההסדר נופלות רק על הוצאות העובד. העלות המשוערת של יום הדירות בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.